• 02
  mei
  De verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector 

  Op 1 juli 2018 treedt de nieuwe wetgeving in werking die aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (zoals studie- en controlebureaus) verplicht om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid.

  De wetgever beoogt op die manier onder meer een betere bescherming van de bouwheer bij ernstige schadegevallen aan zijn woning en zet ook een stap in de goede richting om de discriminatie weg te werken ten aanzien van de architect, die al langer verplicht was zich te verzekeren.

  Hoewel er nog een aantal onduidelijkheden zijn rond de nieuwe regelgeving, proberen wij u in dit artikel de grote lijnen te schetsen.

   

  Voor welke aansprakelijkheid moet men zich verzekeren? 
   

  De wet verplicht de aannemers, architecten en andere bouwprofessionals om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid vanaf aanvaarding van de werken conform de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. In deze artikelen gaat het over aansprakelijkheid voor schade die de soliditeit of stabiliteit van de gesloten ruwbouw in het gedrang brengt. Ook waterdichtheidsproblemen vallen hieronder, op voorwaarde dat ze de stabiliteit van het gebouw bedreigen.

  Daardoor vallen onder meer schadegevallen tijdens de bouwperiode en de lichte verborgen gebreken niet onder de verzekeringsverplichting. Deze zaken zijn op vandaag echter wel inbegrepen in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van architecten.

   

  Voor welke projecten geldt de verzekeringsplicht? 
   

  De aannemers, architecten en andere bouwprofessionals zullen zich moeten verzekeren wanneer er onroerende werken worden verricht aan gebouwen die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning, gelegen in België, waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is en waarbij de definitieve bouwvergunning werd afgeleverd vanaf 1 juli 2018.

  Werken met betrekking tot industriële gebouwen of zuivere handelspanden vallen bijgevolg niet onder de Wet Peeters. Een appartementsgebouw of een dokterspraktijk waarvan meer dan de helft bestemd is voor bewoning vallen wél onder de verzekeringsplicht. De wetgever beoogde vooral de consument te beschermen.

  Doordat de verzekeringsverplichting enkel betrekking heeft op schadegevallen die de stevigheid van het gebouw in het gedrang brengen, dienen enkel aannemers die werken uitvoeren die hierop een impact kunnen hebben, zich te conformeren aan de nieuwe wetgeving. Het hoeft geen uitleg dat er uiteraard twijfelgevallen zullen zijn.

   

  Voor welk bedrag zal men zich moeten verzekeren? 
   

  Dit is afhankelijk van de wederopbouwwaarde van het gebouw.

  • Indien dit  minder dan €500.00 bedraagt, dan moet u de wederopbouwwaarde verzekeren.
  • Indien de waarde €500.000 of meer bedraagt, dan volstaat een dekking ten belope van €500.000. Verzekeraars zullen voor grote projecten echter hogere kapitalen aanbieden dan dit wettelijk minimum.

   

  Hoe te verzekeren? 

  U kan een individuele polis (per werf of in abonnementsvorm) afsluiten die uw eigen aansprakelijkheid indekt of u kan instappen in een globale verzekering, die de tienjarige aansprakelijkheid van alle verzekeringsplichtigen met betrekking tot een bepaalde werf dekt.

   

  Wat is de rol van de architect in dit verhaal? 

  Naast het feit dat de architect onder de nieuwe verzekeringsverplichting valt, voorziet de wet ook dat alle betrokken bouwactoren een verzekeringsattest zullen moeten voorleggen aan de bouwheer én aan de architect, die dit attest indien nodig opeist. De architect zal dus moeten oordelen wie er een attest moet voorleggen en zal diegene die geen attest kan voorleggen bij de start van de werken moeten weren op de werf.

   

  Verzekeringsmakelaar Ides Ramboer helpt u graag verder 

  Ons makelaarskantoor heeft reeds 45 jaar ervaring in verzekeringen in de bouwsector. In deze periode hebben wij een specialisatie opgebouwd in beroeps- en tienjarige aansprakelijkheid. Wij werken samen met diverse gespecialiseerde maatschappijen en kennen de markt.

  Wij helpen u dan ook graag verder indien u meer informatie wenst over deze nieuwe verzekeringsplicht. Valt u onder het toepassingsgebied? Welk verzekeringsproduct is voor u het meest geschikt? Wat gebeurt er met de bestaande architectuurpolissen?

  Contacteer ons op info@idesramboer.be of telefonisch op het nummer 051/72.22.14 

 • 01
  mrt.
  Aanpassingen aan de voorbeeldcontracten voor architectuuropdrachten 

  Recent pasten een aantal beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars hun modelcontracten aan. Dit deden ze onder meer in het licht van de Wet van 31 mei 2017 omtrent de verplichte verzekering van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector en de informatie- en transparantieverplichtingen conform het Wetboek Economisch Recht.

  Graag zetten wij voor u de belangrijkste aanpassingen op een rij, die u kunnen helpen om uw contract te actualiseren.

  Gegevens in het licht van de informatie- en transparantieverplichtingen conform het Wetboek Economisch Recht

  Het Weboek Economisch Recht vereist dat u een aantal gegevens duidelijk communiceert aan uw klanten, zoals uw ondernemingsnummer, uw e-mailadres, vermelding van de Provinciale Raad van de Orde van Architecten waaronder u bent ingeschreven en het adres van deze Raad. Ook over uw ereloon dient u heldere afspraken te maken en steeds te verduidelijken of uw ereloontarieven inclusief of exclusief 21% BTW zijn.

  Daarnaast is het belangrijk om een aantal essentiële kenmerken van uw beroepsaansprakelijkheids-verzekering op te nemen in uw overeenkomst: de verzekeringsmaatschappij (met vermelding adres en eventueel telefoonnummer en mailadres), het polisnummer en de geografische dekking van uw polis.

  Verwijzen naar een aantal verplichtingen conform de Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector

  Deze wet is van toepassing voor onroerende werken die hoofdzakelijk bestemd zijn voor individuele huisvesting waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd vanaf 1 juli 2018. Omdat de contracten die u vanaf heden afsluit betrekking kunnen hebben op projecten die onder deze wet vallen, neemt u best een aantal clausules op in uw contract die hierop inspelen.

  U kan contractueel verduidelijken dat de bouwheer en architect het verzekeringsattest van de betrokken bouwpartners zullen opvragen waaruit blijkt dat zij verzekerd zijn voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Vandaar dat het ook belangrijk is dat de bouwheer u als architect op de hoogte houdt van wie hij aanstelt en wanneer deze personen aan de slag zullen gaan op de werf. De bouwheer wordt er contractueel best op gewezen dat hij enkel een beroep mag doen op bouwactoren die in orde zijn met deze wetgeving en een verzekeringsattest kunnen voorleggen.

  In het geval uw opdracht ruwbouw en afwerking omvat, is het ten slotte aangeraden om contractueel een aparte oplevering te voorzien na beëindiging van de ruwbouwwerken. Deze oplevering geldt dan als startpunt voor uw tienjarige aansprakelijkheid. Op deze manier valt het beginpunt van uw aansprakelijkheid samen met dat van de aannemer. U vermijdt zo dat er op het einde van de tienjarige termijn een periode is waarin u de enige partij bent die nog kan worden aangesproken, doordat uw oplevering plaatsvond na beëindiging van de afwerkingswerken, terwijl de aannemer al geruime tijd daarvoor de ruwbouw heeft opgeleverd.

  Diverse aandachtspunten

  Met de komst van de omgevingsvergunning kan het ook nodig zijn eventuele verwijzingen naar de stedenbouw- kundige vergunning aan te passen.

  In het kader van de EPB-reglementering wijst u de bouwheer best op zijn verplichting een ventilatieverslag-gever aan te stellen, die een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag moeten opmaken.

  Verwijzingen naar de registratie van aannemers dienen geschrapt te worden, aangezien deze verplichting afgeschaft werd.

  Aarzel niet om ons te contacteren indien u hierover meer informatie wenst. Dit kan via mail advies@idesramboer.be of telefonisch op het nummer 051/72.22.14.

  Bieke Debrandere
  Juriste n.v. Ides Ramboer

   

 • 11
  jan.
  Opgelet: Economische Inspectie controleert architectuurovereenkomst! 

  Eerste meldingen binnen van controles door de Economische Inspectie op de informatie- en adviesplicht van architecten.

  Een tweetal maanden terug wees de Orde van Architecten al op mogelijke controles door de overheid op de informatieplicht van architecten.  Deze kaderen in een algemene controle op bedrijven met de bedoeling om na te gaan of handelaars en ondernemingen hun wettelijke verplichtingen nakomen op vlak van informatieverstrekking, prijsaanduidingen, klachtenbehandeling, ...

  Ondertussen blijken de eerste controles op architecten een feit.

  Om voorbereid te zijn op een eventueel bezoek door de inspectiediensten, kan u best nog eens nagaan of volgende verplichte vermeldingen zijn opgenomen in uw  architectenovereenkomst:

  • Uw volledige naam- en adresgegevens, e-mailadres, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer.
  • Vermelding dat u bent ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten met aanduiding van de Provinciale Raad waaronder u ressorteert en het adres van deze Provinciale Raad, eventueel ook de website van de Orde van Architecten vermelden.
  • Vermelding dat uw burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd is, met opgave van het polisnummer, de naam en het volledige adres van de verzekeringsmaatschappij.
  • Uit de eerste controles blijkt dat ook de geografische dekking van uw polis beroepsaansprakelijkheid moet meegedeeld worden.  Deze geografische dekking verschilt naargelang de verzekeraar waarbij uw polis beroepsaansprakelijkheid loopt. U kan deze terugvinden door de bijlage te openen van de verzekeraar bij wie uw polis werd onderschreven.
  • Een duidelijke omschrijving van uw opdracht, m.a.w. een omschrijving van de diensten die u zal leveren.
  • Uw ereloon of de wijze waarop het ereloon wordt berekend, de aangerekende kosten en de verschuldigde btw op de erelonen.

   

  Uw website wordt eveneens gecontroleerd op de vermelding van

  • Uw naam of handelsnaam
  • Het adres waar u bereikbaar bent en waar u werkt
  • Uw e-mailadres
  • Uw ondernemingsnummer
  • De gegevens van de Orde van Architecten en de Provinciale Raad waar u bent ingeschreven
  • Opname van of een link naar het Reglement van Beroepsplichten op de website van de Orde van Architecten

   

  Hebt u hierover nog vragen, neem dan geruct contact op met ons kantoor. Wij helpen u met plezier verder.