• 05
  apr.
  In memoriam : Zaha Hadid (31/10/1950 - 31/03/2016) 

  De 65- jarige Brits-Iraakse Zaha Hadid is op 31/03/2016 onverwacht overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Hadid stond bekend als de "diva van de architectuur" en was één van de bekendste architecten ter wereld. In 2004 won ze als eerste en tot nu toe enige vrouw de Amerikaanse Pritzker prijs. Vorig jaar werd ze ook gelauwerd met de Riba Gold Medal van het Royal Institute of British Architects.

  ‘Dame Hadid’ was bekend van onder meer het Aquatics Centre voor de Olympische Spelen in Londen, het Guangzhou Opera House en het Bridge Pavilion te Zaragoza n.a.l.v de Expo 2008. De spektakelarchitecte was echter niet geheel onomstreden. Onder meer de bouw van het gebouw ter ere van de Azerbeidzjaanse president Heydar Aliyev, die veroordeeld werd voor grove schending van de mensenrechten, lag gevoelig. Ze kreeg ook bakken kritiek te verduren voor haar betrokkenheid bij het bouwproject van het Al-Wakrah-voetbalstadion in Qatar voor de wereldbeker 2022 wegens het feit dat bouwvakkers in mensonterende omstandigheden dienden te werken. Hadid meende dat het niet de taak van een architect is om zich bezig te houden met de arbeidsomstandigheden op een werf.

  De architecte heeft ook het nieuwe Havenhuis in Antwerpen ontworpen. Bovenop het voormalige Hansagebouw werd een splinternieuwe en bootvormige nieuwbouw gerealiseerd. Het opvallende Havenhuis wordt de nieuwe hoofdzetel van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen aan Kaai 63. Een werkplek voor 500 medewerkers en een ontmoetingsplaats voor de vele internationale contacten van de Antwerpse havengemeenschap. Het nieuw gebouw symboliseert het dynamische, betrouwbare, ambitieuze en innovatieve karakter van de haven van Antwerpen.

 • 05
  apr.
  'Ernstige gebreken' en de 10-jarige aansprakelijkheid onder de loep 

  Ernstige gebreken’ en de 10-jarige aansprakelijkheid onder de loep

  Gebrek dat de stevigheid van het gebouw of een be­langrijk deel ervan in het gedrang brengt

  De artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek regelen de 10-jarige aansprakelijkheid en bepalen dat aannemers, onderaannemers, architecten en raadgevende ingenieurs gedurende tien jaar moeten instaan voor een gebrek aan het bouwwerk dat de stabiliteit daarvan of één van de hoofdbestanddelen in het gedrang brengt.

  Het gaat om ernstige gebreken die van die aard zijn dat de stevigheid van het gebouw of een be­langrijk deel ervan in het gedrang komt. Het is van geen belang of dit gebrek al dan niet zichtbaar of verborgen was bij de oplevering.

  Vermits de 10-jarige aansprakelijkheid betrekking heeft op ‘ernstige gebreken’ zal in hoofdzaak de aansprakelijkheid van ontwerpers en aannemers die werken uitvoeren aan de ruwbouw of belangrijke onderdelen van het gebouw in het gedrang kunnen komen. Een behanger of een vloerbekleder zal in principe niet met de 10-jarige aansprakelijkheid geconfronteerd worden.

  Omdat de regels inzake de 10-jarige aansprakelijkheid van openbare orde zijn, kan er contractueel niet van worden afgeweken. De architect kan bijvoorbeeld nooit zijn 10-jarige aansprakelijkheid contractueel uitsluiten.

   

  Voldoende ernstige gebreken?

  De vraag rijst wat precies moet worden verstaan onder een ‘gebrek dat de stevigheid van het gebouw of een be­langrijk deel ervan in het gedrang brengt’.

  In tegenstelling tot hetgeen uit de letterlijke lezing van ar­tikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek zou kunnen worden afgeleid is het niet vereist dat het gebouw reeds geheel of gedeeltelijk zou tenietgegaan zijn op het ogenblik waarop de vordering op grond van de 10-jarige aansprakelijkheid wordt ingesteld. Het volstaat dat met zekerheid kan worden gesteld dat er een reëel risico bestaat dat het gebrek de stevigheid van het gebouw of van één van zijn belangrijke on­derdelen in het gedrang kan brengen.

  De aantasting van de stevigheid van het gebouw omvat ook meer dan alleen maar de aantasting van de stabiliteit van het gebouw. Ook bijvoorbeeld ernstige roestvorming kan bijvoorbeeld leiden tot het geheel of gedeel­telijk tenietgaan van het gebouw en aldus onder het toepassingsgebied van de tienjarige aansprakelijkheid vallen.

  Niet onbelangrijk te vermelden is dat wanneer het bouwwerk ongeschikt is voor zijn bestemming er niet kan besloten worden dat het gaat om een ‘ernstig gebrek’ in de zin van artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Deze functionele opvatting werd door de rechtspraak en rechtsleer ruim 20 jaar geleden verlaten.

  Of een gebrek als ‘voldoende ernstig’ kan beschouwd worden, zoals bepaald in artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, zal concreet per schadegeval moeten bekeken worden.

  Volgende gebreken kunnen volgens de Belgische rechtbanken beschouwd worden als ‘ernstige gebreken’ in de zin van artikel 1792 en 2270 BW:

  • onaangepaste funderingen

  • stabiliteitsbedreigende vervorming of doorbuiging van welfsels

  • stabiliteitsbedreigende vervormingen van de dragende elementen

  • afwaaien van dakgebinte ten gevolge van een gebrekkige verankering

  • barsten in de gevel door het ontbreken van uitzettingsvoegen

  • gebrekkig metselwerk aan de buitengevel

  • lekken in een zwembad waardoor op lange duur het bouwwerk zou kunnen vergaan

  • het niet vorstbestendig zijn van terrastegels

  • gebreken in materialen of hun verwerking

  • slechte samenstelling gewapend beton

  Volgende gebreken werden niet beschouwd als ‘ernstige gebreken’:

  • diverse waterinfiltraties en opstijgend vocht

  • problemen met een slechte waterdichting die de essentiële elementen (muren, draagstructuur) van een zwembad niet in het gedrang brengen

  • louter esthetische gebreken

  • het afschilferen van gevelstenen

  • het naar beneden komen van een stukje bezetting van een muur

  • het loskomen van enkele vloertegels

  • het barsten van voegwerk van een gevel

  • problemen met deuren en een linoleumvloerbekleding

   

  Art. 1792 B.W. bepaalt dat, indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk tenietgaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, de architect en de aannemer daarvoor aansprakelijk zijn gedurende tien jaren.”

  “Art. 2270 B.W. bepaalt dat na verloop van tien jaren de architecten en aannemers ontslagen zijn van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid.”

   

   

 • 05
  apr.
  Verzekeringen en terrorisme 

  Komen verzekeringen tussen bij terrorisme?

   

  Op 22 maart 2016 werd onze hoofdstad getroffen door terroristische aanslagen. sinds 2008 dekken de meeste verzekeringen ook schade veroorzaakt door terrorisme. Om dat mogelijk te maken, hebben de verzekeringssector en de overheid de handen in elkaar geslagen.

  Volgende verzekeringen zijn wettelijk verplicht om schade door terrorisme te dekken :

  • arbeidsongevallenverzekering
  • burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto
  • burgerlijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing op openbare plaatsen
  • brandverzekering van woningen en kleine handelszaken
  • ongevallenverzekering
  • ziekteverzekering
  • levensverzekering

  Ook alle andere verzekeringen (vb. omnium auto, reisbijstand, rechtsbijstand, bedrijfsschade en “grote risico’s” brand) dekken terrorisme, tenzij in de polisvoorwaarden expliciet staat dat het niet gedekt is. Indien er dus bijvoorbeeld geen expliciete uitsluiting wordt vermeld in de algemene voorwaarden van uw polis reisverzekering, bent u steeds gedekt voor terrorisme.

  De verzekeringsmaatschappijen kunnen ofwel zelf alle schade door terrorisme dekken, ofwel ervoor kiezen zich aan te sluiten bij de vzw Trip (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). De vzw Trip  is opgericht om de slachtoffers snel te vergoeden maar ook om de financiële stabiliteit van de verzekeringssector te vrijwaren. Zowat alle verzekeraars die in België actief zijn, zijn lid van de vzw Trip. Samen met hun herverzekeraars en de overheid, dekken de verzekeraars die lid zijn van vzw Trip schade door terrorisme tot 1 miljard euro, voor alle schade die voortkomt uit daden van terrorisme in één kalenderjaar.

  De dekking geldt voor “Belgische risico’s”. Het komt erop neer dat je in België je gewoonlijke verblijfplaats moet hebben of je vennootschap er gevestigd moet zijn. In bepaalde gevallen zijn er ook dekkingen mogelijk in het buitenland.

  Indien u meer info wenst m.b.t. dit thema kan u steeds terecht op de website van Assuralia (beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen). Op deze website kan u een uitgebreide lijst raadplegen met 34 veel gestelde vragen over verzekeringen tegen terrorisme. Uiteraard kan u ook steeds terecht bij ons makelaarskantoor voor meer advies.