• 16
  dec.
  Bestuurdersaansprakelijkheid (D&O): niet enkel voor grote ondernemingen 

  Bestuurdersaansprakelijkheid

   
  Bestuurders van een vennootschap, VZW of stichting lopen het risico om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden voor schade ten gevolge van het niet nakomen van verplichtingen, een nalatigheid, fout of verzuim in de uitoefening van hun bestuursmandaat.

  Een bestuurder kan zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk aangesproken worden.
   

  Welke fouten kan u als bestuurder begaan?

   
  Gewone bestuursfouten zoals bijvoorbeeld het niet protesteren van een factuur, het vergeten om een noodzakelijke verzekering af te sluiten, een subsidie niet aanvragen waar de onderneming recht op heeft, buitensporige reclame-uitgaven, het afsluiten van dure en duidelijk ongunstige contracten, het onvoldoende voorzien of meedelen van veiligheidsvoorzieningen in het kader van arbeidsongevallen.
   
  Inbreuken op de vennootschapswetgeving of de statuten, zoals bijvoorbeeld het niet of laattijdig neerleggen van de goedgekeurde jaarrekening, de vennootschap laten handelen buiten haar statutair voorwerp, afwezigheid bij de vergaderingen van de raad van bestuur.
   
  Een kennelijk grove fout die tot het faillissement leidt zoals ernstige fiscale fraude of het niet bijhouden van de boekhouding.
   
  "Wrongful trading”, ingevoerd door het nieuwe insolventierecht, waarbij u zonder maatregelen of herstelplan een verlieslatende activiteit bewust verderzet. Als bestuurder kan u in dat geval persoonlijk aangesproken worden voor een deel of zelfs het geheel van het netto-passief.
   

  Wie kan een vordering instellen tegen de bestuurder?

   
  Afhankelijk van de aard van de fout of nalatigheid, kunnen vorderingen ingesteld worden door:
  • de overheid, de fiscus
  • een ander bedrijf
  • een (ex-)werknemer of zijn familie
  • het verzekerde bedrijf zelf of medebestuurders
  • de curator
   

  Hoe kan u zich als bestuurder beschermen?

   
  Houdt vooreerst altijd het algemeen zorgvuldigheidsprincipe voor ogen en handel als een normale, voorzichtige en zorgvuldige bestuurder geplaatst in dezelfde omstandigheden.

  De nieuwe vennootschapswet laat toe om de bestuurdersaansprakelijkheid voor toevallige lichte fouten te beperken tot een bepaald grensbedrag, de zogenaamde CAP. Deze aansprakelijkheidslimiet varieert naargelang de omzet en het balanstotaal van de onderneming. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt echter niet voor buitenlandse filialen, externe entiteiten, opzettelijke fouten of nalatigheid, niet-betalen van belastingen en lonen, verdedigingskosten en fouten begaan voor 5/1/2019.

  Ingeval er meerdere bestuurders zijn en er is een schending van het vennootschapsrecht of de statuten van de onderneming, dan kan u hoofdelijk aangesproken worden, tenzij u kan aantonen dat u zelf geen fout hebt begaan. Zorg voor een schriftelijk bewijs waarbij u de fout meedeelt aan de andere bestuurders en aantoont dat u geen deel had aan deze fout, bijvoorbeeld omdat u afwezig was op de vergadering waar een bepaalde beslissing werd genomen, of duidelijk hebt geuit niet akkoord te zijn met de genomen beslissing.

  Ondanks al deze voorzorgen kan het risico op een vordering nooit uitgesloten worden. Laat daarom het bedrijf een polis bestuurdersaansprakelijkheid (D&O Directors & Officers-polis) onderschrijven.

  Uw onderneming is verzekeringnemer en de verzekerden zijn alle bestuurders van de verzekeringnemer en de filialen: de vroegere, huidige en toekomstige, evenals de feitelijke bestuurders. Ook eventuele externe mandaten van de bestuurder(s) kunnen meeverzekerd worden.

  Dekking is voorzien voor verdedigingskosten bij burgerrechtelijke, strafrechtelijke en administratieve vorderingen, schadevergoedingen, gerechtskosten en kosten voor reputatieherstel. Let wel : strafrechtelijke boetes zijn nooit verzekerd.

  Een polis D&O beschermt zowel de bestuurder(s) als de onderneming zelf. De bestuurder(s) genieten van de bescherming van hun privévermogen en reputatieherstel. De onderneming zelf wordt beschermd tegen de gevolgen van bestuursfouten.

  Is het risico om als bestuurder aangesproken te worden toegenomen?

   
  In onze snel evoluerende maatschappij rusten er steeds meer verplichtingen op bestuurders van ondernemingen, niet in het minst door de steeds toenemende regelgeving, de nadruk op goed bestuur en algemeen onze samenleving die steeds sneller geïnformeerd en mondiger wordt.

  Ook de tendens naar grootschaliger en vaak internationale samenwerkingen, met meer fusies en overnames, verhoogt de kans op vorderingen op het ogenblik van deze operaties.

  Tenslotte zorgt ook de COVID-crisis voor verhoogde risico’s op faillissementen, het nemen van verkeerde beslissingen of het niet tijdig reageren op de snel wijzigende situaties.

  Een polis bestuurdersaansprakelijkheid is niet enkel aangewezen en nuttig voor grote ondernemingen. Elke bestuurder, ook deze van een vereniging of stichting, kan geconfronteerd worden met een claim. Op de verzekeringsmarkt zijn er polissen met jaarpremies vanaf € 250.

 • 15
  okt.
  Onderaanneming - waarop moet je letten 

  Wij zien vaak in de praktijk dat een opdrachtgever/bouwheer voor een opdracht de voorkeur heeft om één aanspreekpunt te hebben en dan ook een volledige opdracht toevertrouwt aan bijvoorbeeld de architect.

  Voor de bouwwerken waarvoor de architect is belast met de algemene architectuuropdracht, zal hij vaak bepaalde studies uitbesteden aan een gespecialiseerd bureau. Hierbij kan gedacht worden aan een stabiliteitsstudie of een studie technische uitrusting.

  Juridisch betekent dit dat de opdrachtgever/bouwheer enkel een contract heeft met de architect. De hoofdaannemer (architect) zal het werk waartoe hij zich heeft verbonden ten opzichte van de opdrachtgever, (gedeeltelijk) laten uitvoeren door een onderaannemer (bijvoorbeeld studiebureau), zonder dat een contractuele band ontstaat tussen de opdrachtgever/bouwheer en de onderaannemer (studiebureau). Gezien de opdrachtgever enkel een contract heeft met de architect, zal de volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van de opdrachtgever dan ook op de architect rusten.


  Onderaanneming verschilt van nevenaanneming waarbij de opdrachtgever een apart contract afsluit met elk van de ontwerpers/nevenaannemers. De opdrachtgever heeft in dit laatste geval zowel een contract met de architect als met het studiebureau.
  Elke ontwerper is verantwoordelijk voor de eigen opdracht.

  1. Niet alle opdrachten mogen in onderaanneming worden uitbesteed
  Sommige beroepen zijn gemonopoliseerd in die zin dat niet iedereen dergelijke contracten mag aangaan en desgevallend in onderaanneming delegeren. Indien een ontwerper zelf niet over de nodige erkenning beschikt of voldoet aan bepaalde wettelijke vereisten, mag deze ontwerper die activiteit uiteraard zelf niet uitoefenen maar mag hij/zij dit ook niet op zich nemen en in onderaanneming uitbesteden.

  Zo mag een persoon die niet is ingeschreven op de Tabel van de Orde van Architecten geen architectuuropdracht aangaan en deze in onderaanneming uitbesteden. Een interieurarchitect mag geen opdracht aanvaarden waarvoor de tussenkomst van een architect is vereist en die in onderaanneming geven aan een architect.
  Ook al wordt dan wel een architect als onderaannemer aangesteld, blijft het initiële contract nietig.

  Hetzelfde geldt voor veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving en ventilatieverslaggeving. Een architect bijvoorbeeld mag deze activiteiten niet in onderaanneming geven aan iemand die voldoet aan de wettelijke vereisten indien hijzelf als hoofdcontractant geen erkenning heeft of aan de wetgeving voldoet.

  2. Als hoofdcontractant moet u waakzaam zijn dat de activiteiten die u uitbesteedt in onderaanneming gedekt zijn in uw polis
  In het voorbeeld dat een architect studies in onderaanneming uitbesteedt, moet de volledige opdracht die contractueel is opgenomen, verzekerd zijn in de polis van de architect, inclusief de onderdelen van de opdracht die door de architect aan zijn onderaannemers worden toevertrouwd. De architect is immers de enige die door de opdrachtgever contractueel kan worden aangesproken.

  Indien zou blijken dat een mogelijke fout bij één van de onderaannemers ligt, dan zal de architect als hoofdcontractant de betrokken onderaannemers moeten aanspreken.

  Het belangrijkste is dan ook dat de volledige opdracht die de architect als hoofdcontractant contractueel aangaat correct en volledig is verzekerd in zijn polis.

  In een jaarpolis is het niet zo dat de architect niet verzekerd zou zijn voor de schade veroorzaakt door zijn onderaannemer, maar de persoonlijke aansprakelijkheid van de onderaannemer is niet verzekerd. De architect (of de verzekeraar van de architect) zal een verhaalsrecht uitoefenen op de onderaannemer. Let er dus op dat de jaarlijkse aangifte correct gebeurt.

  De opdracht kan eventueel ook via een enige werfpolis worden verzekerd waar onderaannemers al dan niet volledig mee kunnen verzekerd worden.

  3. Let erop dat de onderlinge rechten en plichten van beide partijen zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk contractueel zijn vastgelegd
  Het is aangewezen dat bijzondere aandacht wordt besteed aan de redactie van zowel het hoofdcontract als het onderaannemingscontract. De onderlinge rechten en plichten moeten zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk vastgelegd zijn.

  De opdracht die aan de onderaannemer (subcontractant) wordt gegeven, moet zo duidelijk en uitgebreid mogelijk beschreven worden.

  Daarnaast raden wij aan dat er back-to-back wordt gecontracteerd zodat de bepalingen in het hoofdcontract (bijvoorbeeld tussen bouwheer en architect) ook doorwerken in het onderaannemingscontract (bijvoorbeeld tussen architect en studiebureau), ook al blijven alle taken duidelijk afgelijnd.

  Er kan eventueel een clausule worden voorzien die het bestaan van het onderaannemingscontract afhankelijk maakt van het bestaan van het hoofdcontract. Dit om te vermijden dat indien de ‘hoofdopdracht’ t.o.v. de bouwheer zou beëindigd worden, de hoofdcontractant toch nog verplichtingen zou hebben ten aanzien van de onderaannemer.

  Hoewel dit geen verplichting is en dit volgens het gemeen recht mogelijk is, zouden wij aanraden in het onderaannemingscontract een recht van verhaal te voorzien ten opzichte van de subcontractant voor schade waarvoor deze laatste aansprakelijk is. Indien er schade voorvalt die aan de subcontractant te wijten is, zal de hoofdcontractant contractueel door de bouwheer worden aangesproken en heeft u de mogelijkheid deze schade te verhalen bij de subcontractant.

  Besluit :
  Indien u een opdracht aangaat en activiteiten uitbesteedt in onderaanneming of u voert een opdracht uit als onderaannemer en u heeft vragen of twijfels wat betreft uw verzekering, aarzel niet ons kantoor te contacteren.

 • 02
  sep.
  Gedoogbeleid gestopt: architect registreer je op de werf 

  De aanwezigheidsregistratie op werven werd in 2014 ingevoerd in de strijd tegen illegale tewerkstelling en sociale dumping. Ook architecten vielen onder deze wettelijke verplichting, maar met de toen bevoegde ministers werd een gedoogbeleid afgesproken om eventuele inbreuken door architecten niet te sanctioneren. Er werd ook een wetswijziging in het vooruitzicht gesteld die deze verplichting voor architecten zou schrappen.

  Begin 2021 besliste de huidige minister echter om het gedoogbeleid in te trekken met onmiddellijke ingang. Ondertussen werd aan de Orde van Architecten ook bevestigd dat de vooropgestelde wetswijziging er niet zal komen. De huidige ministers kaderen de noodzaak van deze verplichting nu als maatregel om de veiligheid te bevorderen van alle actoren aanwezig op de werf.

  Controles worden gedaan en sociale inspecteurs zijn bevoegd om te sanctioneren, met in het beste geval een waarschuwing en een termijn om de registratie in orde te brengen, maar ook met een proces-verbaal en een strafrechtelijke of administratieve boete.

  Vanuit de Orde en de beroepsorganisaties wordt hiertegen wel gereageerd, maar op heden kunnen we enkel benadrukken dat u als architect wel degelijk uw aanwezigheid op de werf vooraf moet registreren.

  Verplicht om zich te registreren:
   - 
  de architect (handelend als bouwdirectie belast met ontwerp en/of controle)
   - de veiligheidscoördinator

  Geen registratieplicht voor andere dienstverleners zoals studiebureaus stabiliteit of speciale technieken, EPB-verslaggevers, landmeter-experten.
   
  PRAKTISCH:
   
  • Registratie is verplicht voor alle werken vanaf 500.000 € exclusief BTW.
   In geval van nevenaannemingen moeten alle bedragen opgeteld worden.
    
  • De hoofdaannemer of eerst aanwezige aannemer op de werf moet een werfmelding doen. Het aangifteformulier 30bis is verplicht voor elke werf vanaf 5.000 € exclusief BTW met minstens 1 onderaannemer of voor elke werf vanaf 30.000 € exclusief BTW.
    
  • De architect wordt bij deze werfmelding toegevoegd onder “bouwdirecties”.
   Het uniek werfmeldingsnummer wordt door de aannemer aan de architect, de veiligheidscoördinator en alle onderaannemers doorgegeven.
  • Vanaf dan kan de architect zijn of haar aanwezigheid registreren. Zelfstandige medewerkers en bedienden die op werfbezoek gaan, moeten zich ook registreren. Dit kan via “werknemer toevoegen”. Gedetailleerde uitleg vindt u op https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/checkinatwork/index.htm
 • 29
  jan.
  Cyberaanvallen komen altijd onverwacht. Bent u al verzekerd? 

  Begin 2020 lag de productie van het weefmachinebedrijf Picanol een hele week stil door een aanval met gijzelsoftware. Vele aanvallen op andere bedrijven haalden nadien de pers niet. Toen al schreef De Tijd dat ransomware op weg was de cyberplaag van 2020 te worden.

  Ook in 2021 gaat de plaag verder. Het Nieuwblad rapporteerde op 8 januari 2021 dat het Algemeen Medisch Labo in Antwerpen dat coronatests analyseert, gehackt was. Hierdoor lagen ook labo’s in Genk, Moeskroen, Brugge en Ardooie plat.

  En de slachtoffers van cybercriminelen zijn lang niet altijd grote bedrijven. Uit cijfers van UNIZO blijkt dat 51% van de kmo’s hiermee wordt geconfronteerd.

  Cyberaanvallen kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben en uw online reputatie schaden. Hoe kunt u zich daartegen beschermen? Deze tips van de overheid helpen u al een stuk op weg:

   

  ► update antivirussoftware op tijd

  ► sensibiliseer uw medewerkers

  ► maak regelmatig back-ups

  Loopt het toch verkeerd? Laat u dan bijstaan door ervaren IT-specialisten, dankzij uw polis Cyber Protection. Voor een minieme premie bent u als ontwerper in de bouw verzekerd tegen dataverlies, openbaar maken van persoonsgegevens, cyberafpersing enz. In een polis op maat kunt u zelfs tot 15.000 losgeld (ransom) verzekeren, eventueel in een package met een dekking Allrisk Elektronica.